Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt mevrouw R.B. Luijt, h.o.d.n. Mind5, kantoorhoudend te (5215 MK) Den Bosch aan Het Sterrenbeeld 25 met kvk-nummer: 63942658l (hierna “Mind5”), uit welke persoonsgegevens Mind5 verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Mind5 respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites https://www.mind5training.nl en https://www.mind5training.com,  haar (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Mind5 gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Mind5 te maken hebben. Deze worden al helemaal niet gedeeld met partijen die zich niet in de Europese Economische Ruimte bevinden. Als dat wijzigt, dan zal Mind5 u daarover informeren.

Mind5 houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Mind5 of wanneer u anderszins contact hebt met Mind5 (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de websites van Mind5), legt Mind5 de door u opgegeven gegevens vast. Mind5 bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Dit zijn NAW-gegevens, e-mailadressen en leeftijden.

Daarnaast verwerkt Mind5 medische gegevens voor zover deze van belang zijn voor Mind5 te weten bij het aanbieden van haar diensten. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over voormalige of bestaande blessures, voormalige of bestaande trauma’s, medicijngebruik en contactgegevens van het thuisfront. Mind5 verzoekt om deze gegevens via een apart formulier, waarmee u volledig wordt geïnformeerd en waarmee u expliciet toestemming geeft aan Mind5 deze gegevens voor de hieronder genoemde doelen te verwerken.

U kunt te allen tijde de websites van Mind5 anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Mind5 te delen.

Doelen

Mind5 gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en daarmee verenigbare doelen.

De informatie met betrekking tot uw leeftijd en uw fysieke/mentale gezondheid wordt verwerkt om de dienstverlening van Mind5 zo goed als mogelijk af te stemmen. De dienstverlening van Mind5 kan fysiek en mentaal als zwaar worden ervaren. Om de gezondheid en veiligheid van klanten te waarborgen is bepaalde informatie over de gezondheid vereist. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Mind5 of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Mind5 naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief

Mind5 informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Mind5 draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de websites van Mind5 zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Mind5 maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Mind5 maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Mind5 inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar websites. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mind5 heeft hier geen invloed op. Mind5 heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Mind5 geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Social media pixels

Mind5 maakt gebruik van “Pixel Tags. Pixel Tags worden gebruikt in relatie tot onze website, online advertising of email campagnes. Pixel Tags worden gebruikt om te monitoren via welke advertentie of email campagnes tot een bezoek aan onze website heeft geleid.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Mind5worden verwerkt. Zo kan je verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacy beleid te allen tijde contact met Mind5 opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] mind5training.nl.  Gelieve in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Mind5 gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en staat u graag bij indien u niet tevreden bent. Mocht u desalniettemin een klacht hebben over de gegevensverwerking, dan staat het u vrij deze klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Mind5 behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie: Januari 2018

Webdesign & Ontwikkeling: Go Online